TÜRKİYE OTİZM MECLİSİ ETİK KURALLARI

ÖNSÖZ

Türkiye Otizm Meclisi, tüm çalışmalarında etik değerlere bağlılığı önkoşul saymakta, etik kuralları kurumsal kültürün oluşması için temel taşlardan biri olarak görmektedir. Bilindiği üzere “Etik kurallar” doğru karar ve davranışları yönlendiren değerlere ilişkin kurallardır.

AMAÇ VE KAPSAM

Etik kurallar günlük çalışmalarımızda yol gösterici olup kurumsal değerlerimizi ve bunlara uygun davranış standartlarımızı yansıtmaktadır. Bu kurallar özünde, ulaşmak istediğimiz hedeflere varma şeklimizin bunları elde etmek kadar önemli olduğunu ifade eder.

Bu bağlamda etik kuralların oluşturulmasının temel amacı, paydaşlarımızın herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan görevlerini ifa etmelerini ve sürdürmelerini sağlamak üzere uyacakları davranış kurallarının belirlenmesi böylelikle olası huzursuzluk ve çıkar çatışmalarının önüne geçilmesinin sağlanmasıdır.

Bu kurallar Türkiye Otizm Meclisi’ni oluşturan tüm kurum ve kişiler ile yürütme kurulu üyelerini kapsar.

 

KURALLAR

A- Temel Kural

1.Evrensel insan hakları ve engelli hakları ilkelerine bağlı kalmak
2.Tüm otizmli bireylerin ve ailelerinin rasyonel faydası için çalışmak
B- Etik Kurallar

1.Amaç ve misyona bağlı kalmak
2.Dürüst ve tarafsız olmak
3.Saygın ve güvenilir olmak
4.Çıkar çatışmalarından özenle kaçınmak
5.Nezaket kurallarına uygun davranmak (Bu bağlamda yazılı, görsel ve sosyal medya ortamı dahil hiçbir ortamda başkalarını taciz etmemek, küçük düşürmemek, ayrımcı ya da karalayıcı yorumlar yapmamak)
6.Toplantı usul ve adabına aykırı davranışlarda bulunmamak
7.

a)Türkiye Otizm Meclisinin herhangi bir üyesi Türkiye Otizm Meclisinin bir siyasi görüşte taraf olduğu izlenimi yaratan söylem ve paylaşım yapamaz.
b)Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu ve sekreteryasında görev yapmakta olanlar siyasi faaliyette bulunamazlar, her hangi bir siyasi görev ve adaylıkları söz konusu olması halinde Türkiye Otizm Meclisindeki yürütme kurulu ve sekreteryadaki görevlerinden istifa ederler.

8.Yürütme Kurulu onayı olmadan TOM adına faaliyette bulunmamak ve açıklama yapmamak
9.TOM adına alınmış görev ve yetkilerin kullanılmasında şahsi menfaat sağlamaktan özenle kaçınmak
10.TOM tarafından kararı alınmayan bir hususta bağlayıcı açıklama yapmamak
11.TOM tarafından alınmış olan kararlara olumsuz etkisi olabilecek faaliyetlerden kaçınmak
12.TOM adına hediye almamak ve kişisel çıkar sağlamamak
13.Savurganlıktan kaçınmak
14.Gerçek dışı beyanda bulunmaktan kaçınmak
15.Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılığa özen göstermek
16.TOM adını ve logosunu kurumsal faaliyetlerinde TOM logo kullanım kuralları dışında kullanmamak
17.Türkiye Otizm Meclisi adına her türlü açıklama sadece sekreterya tarafından yapılır, TOM üyeleri TOM hesaplarından paylaşmakla yükümlüdür.

YAPTIRIMLAR

A- TANIMLAR

Meclis tüzüğünde belirlenen süre boyunca TOM adına icra ve sekretarya görevi yapmak üzere seçilen TOM Yürütme Kurulu üyelerinin tamamı meclis disiplin kurulunu oluşturur; meclis ve yürütme kurulu üyelerinin yukarıda belirlenen “Etik Kurallar”a uymaması halinde “Meclis Disiplin Kurulu “ olarak meclis adına oy çokluğu ile disiplin soruşturması açılmasına karar verebilir. Yazılı savunmasını istediği kurum ve kişi hakkında gerektiğinde oy çokluğu ile yaptırım kararı alabilir.

B- CEZALAR

1- Uyarma

Etik kurallardan herhangi birinin bir kez ihlali halinde yürütme kurulu kararıyla uygulanır

2- Kınama

Etik kurallardan aynı ya da farklı kuralın iki kez ihlali halinde yürütme kurulu kararıyla uygulanır

3- Üyelikten çıkarma

Yürütme kurulu tavsiyesi ile Genel Kurul kararı ile uygulanır.